Proclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van het lokaal bestuur Duffel, Gemeentestraat 21. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je ertoe van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het lokaal bestuur Duffel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het lokaal bestuur Duffel is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

Beheer van informatie

Het lokaal bestuur Duffel levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het lokaal bestuur Duffel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het lokaal bestuur Duffel zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen je dan ook uit om al je opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst van het lokaal bestuur Duffel (e-mail: communicatie@duffel.be). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het lokaal bestuur Duffel aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet je eerst een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepen van de gemeente Duffel, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel. Het lokaal bestuur Duffel en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt. 

Links naar websites beheerd door derden

Het lokaal bestuur Duffel plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het lokaal bestuur Duffel geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het lokaal bestuur Duffel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het lokaal bestuur Duffel zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het lokaal bestuur Duffel (communicatie@duffel.be). 

Het lokaal bestuur Duffel behoudt zich het recht voor om links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

Het lokaal bestuur Duffel verzamelt geen persoonsgegevens via de website tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het lokaal bestuur Duffel dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het lokaal bestuur Duffel verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het lokaal bestuur Duffel persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het lokaal bestuur Duffel de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent het lokaal bestuur Duffel aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan je de functionaris gegevensbescherming, Anne Faes, contacteren (DPO@duffel.be of 015 30 72 15). 

Welke rechten heb je? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op jouw persoonsgegevens die door het lokaal bestuur verwerkt worden.

Je hebt het recht het lokaal bestuur van Duffel te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen redelijke termijn reageren. Vervolgens kan je het lokaal bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen redelijke termijn reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Anne Faes: DPO@duffel.be of 015 30 72 15.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het lokaal bestuur Duffel de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe: 

De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

Geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Het lokaal bestuur Duffel behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden. 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

Contactgegevens

Lokaal bestuur Duffel 

Gemeentestraat 21 - 2570 Duffel 

015 31 12 02 

info@duffel.be 

BTW BE 0207.534.864