Lokaal Overleg Huis van het Kind

Ons Duffels netwerk is ondertussen heel groot geworden. Zo werden er de afgelopen jaren verschillende overlegplatformen en samenwerkingsverbanden opgericht. We recapituleren even:

 • Adviesraad Draak JoGo werd Huis van het Kind
 • Netwerk Kinderarmoede(bestrijding)
 • Lokaal Overleg Kinderopvang + Lokaal Loket Kinderopvang
 • Netwerk vrijetijdsparticipatie
 • Charter Vrije tijd voor iedereen
 • Regie vakantieaanbod
 • Samenwerkingsverband Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

Deze overlegplatformen zitten onder het dak van het Duffels Huis van het Kind. We zijn daar heel erg fier op! Maar merkten wel een enorme vergader(over)last en overlap van agenda. Intern zijn we dan ook op zoek gegaan naar de best mogelijke vergaderstructuur binnen het Huis van het Kind. Zo zijn we gekomen tot:

 • Stuurgroep Huis van het Kind + Netwerk Huis van het Kind (incl. netwerk kinderarmoede)
 • Lokaal Overleg Kinderopvang + Lokaal Loket Kinderopvang + samenwerkingsverband BOA (+ vrije tijd en vakantieaanbod)
 • Intervisie charter vrije tijd voor iedereen

Rol Lokaal Overleg Huis van het Kind

Het Lokaal Overleg Huis van het Kind fungeert als een netwerk. Het Huis van het Kind behandelt de verschillende levensdomeinen waarmee gezinnen, kinderen en jongeren te maken krijgen. Concreet behandelt het Lokaal Overleg Huis van het Kind alle thema's die binnen (preventieve) gezins- en opvoedingsovernsteuning vallen, lokaal sociaal beleid en lokaal gezinsbeleid.

Het Huis van het Kind verbindt de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. Je leest er alles over in de Roadmap Huizen van het Kind.

Roadmap levensdomeinen

Stuurgroep Huis van het Kind

De stuurgroep fungeert als het strategisch managementorgaan van het Huis van het Kind. De stuurgroep werd samengesteld door partners die actief zijn binnen en een grote rol spelen bij de belangrijkste levensdomeinen: onderwijs, kinderopvang, inclusie, vrije tijd, armoede, welzijn en gezinsondersteuning.

De minimale opdracht van de stuurgroep

 • houdt vinger aan de pols rond relevante thema’s
 • doet aan budgetbeheer binnen het lokaal overleg Huis van het Kind
 • volgt de doelstellingen en acties van het Huis van het Kind inhoudelijk op
 • brengt de nodige actoren samen om projecten op te starten
 • werkt actief mee aan de evaluatie en bijsturing van acties
 • doet beleidsvoorstellen en krijgt de adviesfunctie binnen het lokaal overleg Huis van het Kind. D.w.z. dat wanneer een advies gevraagd wordt vanuit een partnerorganisatie, een kinderopvanginitiatief, het lokaal bestuur of een andere overheidsinstelling, de stuurgroep relevante actoren samenbrengt om een advies te formuleren
 • terugkoppeling en informatiedoorstroming tussen de stuurgroep, het netwerk (ofwel algemene vergadering), de werkgroepen en de gebruikers (doelgroep) 

Netwerk Huis van het Kind

Dit platform wordt samengesteld door alle partners (en idealiter ook enkele gebruikers) van het Huis van het Kind en wordt georganiseerd in de vorm van een netwerk (= algemene vergadering).  

Minimale opdracht: 

 • elke partner werkt mee aan de doelstellingen van het lokaal overleg Huis van het Kind 
 • vertaalt en implementeert inhoudelijke keuzes in de beleidslijnen
 • zal input en feedback geven aan de stuurgroep of andere overlegorganen
 • engageert zich om elkaar (en het aanbod) te leren kennen
 • communiceert transparant naar de achterban en de doelgroep
 • komt minstens één keer per jaar samen op een netwerkmoment

Gelijkwaardig partnerschap

We vertrekken vanuit het principe van gelijkwaardig partnerschap en gedeeld eigenaarschap binnen het Huis van het Kind Duffel. De uitvoering van de acties ligt dan ook in de handen van alle partners.